CASY-MSCCN Jobs

CASY-MSCCN Logo

Job Information

Carmeuse Americas Vodič dumpra in Košický kraj, Slovakia

Náplň práce:

-Dodržiava technologický postup v práci podľa PBTP​

-Rieši prípadné technologické nepravidelností podľa pokynov majstra, predáka, resp. sám podľa rozsahu a dôležitosti týchto prác​

-Vykonáva pravidelnú prepravu vápenca z ťažobných blokov v lome do násypky drviča I. st. po etáži z technologickej cesty​

-Na vozidlách si prevádza všetky práce dennej obsluhy, preventívne údržby a prehliadky ako aj menšie opravy​

-Vedie denné záznamy o výkone vozidla, zúčastňuje sa pri niektorých väčších opravách vozidla​

-Zastupuje obsluhy nakladačov​

-Vykonáva ďalšie činnosti podľa pokynov nadriadeného​

-Vedie denné záznamy o prevádzke stroja​

-Vykonáva preventívnu údržbu a prehliadky podľa Návodu na obsluhu a údržbu mimo pravidelného servisu servisnou firmou​

-Vykonáva výmenu pneumatík​

-Vykonáva činnosti podľa pokynov nadriadeného, ktoré nesúvisia s výkonom profesie a nie sú v rozpore s technologickými a bezpečnostnými predpismi​

-Vykonáva práce vo výškach s osobným zabezpečením ochrany proti pádu​

-Pravidelne, presne a úplná vypĺňa hlášenky stroja , ktoré odovzdáva svojmu nadriadenému​

-Pravidelne vedie záznamy do denníka stroja ​

-Kontroluje, či je kvalita je vyhovujúca a termíny sú rešpektované

Základné požiadavky:

-Stredoškolské odborné vzdelanie v príslušnom odbore​

-Prax minimálne 3 roky v odbore ​

-Trestno-právna bezúhonnosť​

-Znalosť PBTP pre obsluhu a údržbu technologických vozidiel a súvisiacich predpisov, najmä pravidiel cestnej premávky Vyhl.č.315/96Zb., prísl. ustanovení Vyhl. č.116/97 Zb. a Vyhl. č.208/91 Zb., prísl. ust. Vyhl. SBÚ č.29/89 a č. 50/89 Zb. podľa organizačného poriadku pre Lom Včeláre​

-Znalosť výrobného procesu úpravy vápenca​

-Znalosť konštrukcie používaných mechanizmov a vozidiel​

-Vodičský preukaz skupiny B, C ​

-Oprávnenie obsluhy stavebného stroja sk. 2,4,5,9​

-Spôsobilosť na základe psychologického vyšetrenia v zmysle Vyhl. č. 164/97 Z.z. (pravidelne každé 3 roky)​​

Requisition ID : 192292

DirectEmployers